วิสัยทัศน์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ยึดหลักธรรมา ภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่ จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง

4. ส่งเสริม สนับสนุน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานตำแหน่ง

5. ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ