ที่ตั้งและอาณาเขต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

ตั้งอยู่ที่ถนนเอนกอำนาจ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆอย่าง เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทและทุกสังกัดในจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีข้าราชการที่ได้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีพื้นที่บริการ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอหัวตะพาน อำเภอลืออำนาจ