พิธีเปิดโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลก มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี