พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์

ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๒

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธี

ในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย

1. โรงเรียนอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

2. โรงเรียนปทุมราชวงศา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

3. โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

4. โรงเรียนนาผือโคกกอก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ