สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง สภาพการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบระบบกาเรียนรู้และ ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูของประเทศไทยในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง สภาพการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ฯ ได้ที่ https://forms.gle/GT4uCL9b5pXiQSQJ6

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/11/34359/