สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ออกประกาศ ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย