ประกาศรับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาต้องมีคุณสมบัติฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่คุรุสภากำหนด โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) สามารถเข้าดูรายละเอียด หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/10/33859/