ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (Opinion Survey Questionnaire about Professional Development Activities for the Renewal of Educational Professional License) เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และอีกทั้งต้องการทราบกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเคยเข้ารับการพัฒนาตนเอง หรือต้องการให้มีกิจกรรมใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดในแบบสำรวจ

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ ในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/zg5a6ydbHHY53Km78 หรือสแกน QR Code เพื่อทำแบบสำรวจฯ