📢📢 ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 กำหนดรายละเอียดในการขอ "หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ" นั้น เดิม "ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" เป็นหลักฐานที่ใช้แสดงการประกอบวิชาชีพครูประเภทหนึ่ง

‼️ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และมิให้เกิดปัญหาในการดำเนินการของสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่ประสงค์จะรับผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเข้าประกอบวิชาชีพในสถานศึกษา หรือนำไปใช้ประกอบในการรับสมัครสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง

‼️ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเรียนว่า หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้ ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย

👉 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

👉 2. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพฯ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประเภทครู)

👉 3. หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ