คุรุสภาจัดประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

หัวข้อ ครูรักเด็ก…เด็กรักครู

คุรุสภาจัดประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทเพลงเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

ในหัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนในเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา

และประชาชน มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์บทเพลงที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับครูดีที่มีจรรยาบรรณ

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2565 และจะประกาศผลให้ทราบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36400/