การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของ

คุรุสภา ประจำปี 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาร่วมเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ ที่คุรุสภากำหนด โดยเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ เว้น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นให้เสนอผลงานไปศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส และสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยผ่านหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ตามแนบท้ายประกาศ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/12/41826/