พีธิมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องอำนาจเจริญ

ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ