กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ