HOT NEWS


ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 ในจังหวัดอำนาจเจริญ          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะหน่วยคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดตามประกาศผ่านการสแกน QR code ที่แนบนี้
          อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ขาดคุณสมบัติสามารถทักท้วง โดยให้ทำเป็นหนังสือทักท้วง ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ทักท้วง พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง และแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงผู้ได้รับการคัดเลือกด้วยเหตุผลใด หากมีเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อทักท้วงให้ส่งมาประกอบการพิจารณาด้วย จัดส่งมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ

 


แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top