HOT NEWS


การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต (OIT)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต
ข้อ
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ไฟล์เอกสาร
ข้อมูลพื้นฐาน
1
โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
2
ข้อมูลผู้บริหาร
3
อำนาจหน้าที่
4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8
Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ สามารถสอบถาม เสนอแนะ ร้องทุกข์ ร้องเรียน
9
Social Network ช่องทางเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์
แผนดำเนินงาน
10
แผนดำเนินงานประจำปี
Click here
11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
Click here
12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
Click here
15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Click here
16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
Click here
17
E-Service ช่องทางการให้บริการแก่บุคคลภายนอกผ่านช่องทางออนไลน์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Click here
20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Click here
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Click here
30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
Click here
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
Click here
35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Click here
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
Click here
37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
Click here
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Click here
40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
Click here
41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
Click here
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42
มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Click here
43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Click hereแสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top