HOT NEWS


ประวัติส่วนตัว นายเสรี ตุ้มอ่อน ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

 

เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2514

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ รวม 26  ปี      

คู่สมรส  นางรัตติยา ตุ้มอ่อน ตำแหน่ง ครูโรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่ปัจจุบัน  313/8 ถ.กันทรลักษณ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ประวัติด้านการศึกษา

   ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

โรงเรียนสมเด็จ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

   ปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกประถมศึกษา (โครงการคุรุทายาท) วิทยาลัยครูสุรินทร์  

   ปริญญาโท 

         ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

         ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

พ.ศ.2537   เริ่มรับราชการตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)     อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537

พ.ศ.2543   ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา กิ่งอำเภอ สปก.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

พ.ศ.2544   ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา กิ่งอำเภอ สปก.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

พ.ศ.2547   รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านเขวา อำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

           พ.ศ.2547   ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านเขวา อำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

พ.ศ.2548   ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

พ.ศ.2551   เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

พ.ศ.2551   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

(พ.ศ.2552 สอบผ่านข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(อายุน้อยที่สุด 38 ปี)

พ.ศ.2556    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

พ.ศ.2560    รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ศ.2562    ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

พ.ศ.2562    ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

           ถึง ปัจจุบัน

ผลงานด้านการบริหารวิชาการที่ได้รับยกย่อง

พ.ศ.2551    ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องใน “วันครู” ประจำปี  พุทธศักราช 2551 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

พ.ศ.2551     เป็นวิทยากร การอบรมผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาและการพัฒนาระบบควบคุมภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

พ.ศ.2554     ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงของ ก.ค.ศ. จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ.2555     ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 จากสำนักงานคุรุสภา

พ.ศ.2556     เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร ตามโครงการเสริมสร้าง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2555 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

พ.ศ.2556      ได้รับรางวัล ประเภท ผู้บริหารการศึกษา ระดับดีเยี่ยม การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2556

พ.ศ.2557      เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน” ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและพัฒนาการสร้างแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ตามแนวการประเมิน ระดับนานาชาติ” (PIZA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

พ.ศ.2562      การพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบอิเลคทรอนิกส์ (E- Inspection) มีผลการประเมินอยู่ในอันดับที่ 1 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14

พ.ศ.2563     ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด (OPS ITA Awards) ในระดับ A

วิสัยทัศน์ตน

          เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดำรงอยู่อย่างพอเพียง ไม่ลำเอียงในการทำงาน ประสานงานเพื่อองค์กร

มุ่งทำดี คืนกำไร สู่สังคม

หลักการทำงาน

ทำงานด้วยใจ                      (ฉันทะ มีความรักใคร่ในงาน)

คิดเรื่องใหม่ด้วยปัญญา       (นำหลักการวิจัยมาใช้/ข้อมูลทางวิชาการ)

แก้ปัญหาด้วยธรรม              (อริยสัจ 4, หลักธรรมาภิบาล)

นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน         (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีความสุข)

 

พุทธสุภาษิตประจำใจ

ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ  ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด


โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top