HOT NEWS


กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการกระทำผิดหรือการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ที่
รายการ
ไฟล์เอกสาร
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง
1
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2
หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
3
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
6
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
7
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
8
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิ
9
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/24 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
11
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/25 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12
หนังสือสำนักงาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
13
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/22 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งชขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
15
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับเงินเดือน และวิทยฐานะ
1
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
2
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1692 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
3
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
4
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/15 ลงวันที่ 27 กันยาย 2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5
นังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1422 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205 /117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 เรื่องระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
7
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
8
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่2)
9
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5021 ลงวันที่ 22 สิงหาคม2561 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561)
10
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1315 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
11
คู่มือการประเมินวิทยฐานะ
12
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน     ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
13
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
14
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.7/6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1012/20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ารามชการพลเรือนสามัญ
16
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการย้าย/โอน/ขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูฯ
1
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 0206.4/5 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2559 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/9 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
4
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
5
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/9 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6
แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการครูขอช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา
7
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/5 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
1
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงกรอบระยะเวลาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/685 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง/โอน/เลื่อนระดับ ตำแหน่ง 38 ค.(2)
1
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
3
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
4
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
5
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
6
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา)
7
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับขอใช้บัญชี ตำแหน่ง 38 ค.(2)
1
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
3
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
4
การให้หน่วยงานอื่นของรัฐใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการลาออกจากราชการ
1
ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
2
ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยวันลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับรักษาการในตำแหน่ง
1
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/18 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การรักษาการในตำแหน่ง)


โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top