HOT NEWS


การประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 27-29 มกราคม 2563 นางสาวผกาณิต พูลทวี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563        ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยมี  นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนผู้บริหาร บุคลากรองค์กรหลัก สำนักส่วนกลาง สป. สำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด และองค์กรในกำกับ เข้าร่วมกว่า 200 คน 

หน.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มอบนโยบาย
นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ให้เกียรติส่งวิทยากรมาบรรยายในการประชุมครั้งนี้ เพราะ ศธ.ให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันการทุจริตเป็นอย่างมาก โดย รมว.ศธ.         ได้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลเรื่องนี้ถึง 2 คณะ คือ คณะอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถือเป็นวาระสำคัญที่ ศธ.ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนทุกระดับ ด้วยเหตุที่ ศธ.เป็นหน่วยงานต้นน้ำในการปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต และละอายต่อการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ กระบวนการและกลไกทางการศึกษาในทุกระดับ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ศธ. คือ “ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ      สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วัตถุประสงค์การจัดประชุม
1.      เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
2.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
3.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรคุณธรรม
4.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
5.       เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6.       เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top