HOT NEWS


Sitemap
⇒ HOME   ทำเนียบบุคลากร
       1.ผู้บริหาร
       2.กลุ่มอำนวยการ
       3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
       4.กลุ่มนโยบายและแผน
       5.กลุ่มพัฒนาการศึกษา
       6.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
       7.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
       8.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
       9.หน่วยตรวจสอบภายใน 

       10. งานคุรุสภา
               1.ผู้บริหาร
               2.กลุ่มอำนวยการ
               3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
               4.กลุ่มนโยบายและแผน
               5.กลุ่มพัฒนาการศึกษา
               6.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
               7.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
               8.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
               9.หน่วยตรวจสอบภายใน 

            ศธภ.13
           ➧ สพฐ
            สพม.29

⇒ Download 
⇒ SITEMAP 
⇒ Contact

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top