HOT NEWS


พันธกิจ (Mission)

              1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
               2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกองค์กร หน่วยงานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้ง    ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ประชาชน รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
               3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
               4. พัฒนาข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
               5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top