HOT NEWS


ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกองค์กร หน่วยงานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้ง ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ประชาชน รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

4. พัฒนาข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560   เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ   ลงวันที่  3  เมษายน  พุทธศักราช 2560  ซึ่งกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  มีภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดอำนาจเจริญ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  จึงได้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ สรุปเป็นข้อมูลสภาพการจัดการศึกษา พร้อมทั้งสรุปผลการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการศึกษา(SWOT)             เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ  (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการ
ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ  (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  ทุกท่านที่ทำให้แผนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด และพัฒนาการศึกษาจะสามารถใช้แผนฉบับนี้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาในช่วงระยะเวลา 4 ปี  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป คลิกดาวโหลดไฟล์ (คลิก)

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top