HOT NEWS


ศธจ.อำนาจเจริญ รับการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

    เวลา 09.30 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายตั้ง  อสิพงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ รับการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประเมินฯ  พร้อมคณะฯ  ซึ่งมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ รับการประเมินอย่างอย่างพร้อมเพรียง...รายงานผลการพัฒนาองค์กรโดยใช้ค่านิยมหลักแบบ TEAMWINS

“ระบบการทำงานและการทำงานโดยใช้ค่านิยมหลักแบบ TEAMWINS

รายงานผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่วารสารงานวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 เผยแพร่วารสารงานวิจัย เรื่อง  
แนวทางพัฒนาการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดอานาจเจริญสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอานาจเจริญ

ประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ


     เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 
.................................
          
                   ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป 
เพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบงบประมาณ  พ.ศ. 2562   จำนวน  3  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะจ้าง
    1. จ้างปฏิบัติงานราชการ                                           จำนวน  2  อัตรา
    2. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                           จำนวน  1  อัตรา     
2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครคัดเลือก
    ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเหมาบริการ  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
                               (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินสี่สิบห้าปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                    (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานจ้าง
           (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง   หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                     (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น   คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น
           (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
           (9) ไม่เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
                        2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของบุคคล
ที่ต้องการ
          2.2.1  จ้างปฏิบัติงานราชการ
                                   (1)  วุฒิศึกษาปริญญาตรี
                                   (2)  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ดี
                                   (3  มีมนุษย์สัมพันธ์ มีน้ำใจในการให้บริการและมีความเสียสละ
                                   (4)  มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน


รายละเอียด คลิก!!  ที่นี่...

ประกาศรายชื่อครูสมควรได้รับพระราชท่านรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดอำนาจเจริญ 
เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 
จังหวัดอำนาจเจริญ


Dowload ที่นี่

แนวทางพัฒนาการดาเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 เผยแพร่วารสารงานวิจัย เรื่อง  
แนวทางพัฒนาการดาเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดอานาจเจริญสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอานาจเจริญ

การประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดอำนาจเจริญ  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 
ประกาศ กศจ. เรื่อง การสรรหาอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง การสรรหาอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ


Download  เอกสารที่นี่
Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top