HOT NEWS


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 7/2564

 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 7/2564 และประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 7/2564
***********

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 7/2564 โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม และเวลา 11.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 7/2564 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ....
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 ในจังหวัดอำนาจเจริญ          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะหน่วยคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดตามประกาศผ่านการสแกน QR code ที่แนบนี้
          อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ขาดคุณสมบัติสามารถทักท้วง โดยให้ทำเป็นหนังสือทักท้วง ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ทักท้วง พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง และแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงผู้ได้รับการคัดเลือกด้วยเหตุผลใด หากมีเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อทักท้วงให้ส่งมาประกอบการพิจารณาด้วย จัดส่งมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ

 


หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการกระทำผิดหรือการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ที่

รายการ

ไฟล์เอกสาร

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง

1

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Click here

2

หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

Click here

3

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Click here

4

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Click here

5

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

Click here

6

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

Click here

7

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

Click here

8

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ 4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิ

Click here

9

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Click here

10

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ 24 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

Click here

11

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ 25 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Click here

12

หนังสือสำนักงาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Click here

13

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ 22 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Click here

14

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งชขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

Click here

15

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

Click here

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับเงินเดือน และวิทยฐานะ

1

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38  (2)

Click here

2

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1692 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

Click here

3

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

Click here

4

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ 15 ลงวันที่ 27 กันยาย 2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Click here

5

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1422 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Click here

6

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205 /117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 เรื่องระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

Click here

7

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง

Click here

8

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่2)

Click here

9

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5021 ลงวันที่ 22 สิงหาคม2561 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561)

Click here

10

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1315 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

Click here

11

คู่มือการประเมินวิทยฐานะ

Click here

12

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน     ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓

Click here

13

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

Click here

14

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.7/ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Click here

15

สำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1012/20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ารามชการพลเรือนสามัญ

Click here

16

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ

Click here

กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการย้าย/โอน/ขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูฯ

1

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Click here

2

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 0206.4/ 5 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2559 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Click here

3

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ 9 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

Click here

4

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

Click here

5

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ 9 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Click here

6

แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการครูขอช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา

Click here

7

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ 5 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

Click here

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

1

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Click here

2

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงกรอบระยะเวลาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Click here

3

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Click here

4

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/685 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Click here

5

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Click here

6

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/2480 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564

Click here

กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง/โอน/เลื่อนระดับ ตำแหน่ง 38 ค.(2)

1

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

Click here

2

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38

Click here

3

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

Click here

4

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

Click here

5

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

Click here

6

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา)

Click here

7

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

Click here

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับขอใช้บัญชี ตำแหน่ง 38 ค.(2)

1

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

Click here

2

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

Click here

3

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

Click here

4

การให้หน่วยงานอื่นของรัฐใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

Click here

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการลาออกจากราชการ

1

ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

Click here

2

ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยวันลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

Click here

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับรักษาการในตำแหน่ง

1

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ 18 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การรักษาการในตำแหน่ง)

Click here

Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top