HOT NEWS


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563

 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กำหนดการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และสถานที่สอบภาค ค สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง กำหนดการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และสถานที่สอบภาค ค สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 วันที่ 26-27 กันยายน 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญการสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา


    ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคสาม กำหนดให้ผู้มีคุณวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้ามาตรฐาน แต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 หากพ้นกำหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ นั้น

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัดอำนาจเจริญทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบบุคลากรในสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนให้ครบ 1 ปี หากพบว่ามีขอให้แจ้งบุคลากรในสังกัดบันทึกข้อมูลของตนเองในแบบสำรวจข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓(วันที่สอง)ของการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 (วันที่สอง)ของการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


วันที่ 30 สิงหาคม 2563 (วันที่ 2) ของการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานดำเนินการสอบแข่งขันฯ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อกำชับให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ สร้างความเข้าใจ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ศึกษาธิการภาค 14 ณ สนามสอบโรงเรียนอำนาจเจริญ (สนามที่ 1) โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ (สนามที่ 2) ผู้มีสิทธิสอบทัังหมด 2,030 คน มีผู้เข้าสอบ 1,911 คน คิดเป็นร้อยละ 94.14 ผู้ขาดสอบ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 5.86


Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top