HOT NEWS


เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายธนะชัย  อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
และนางศุภศิริโสภา  นิติยะโยธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบงานด้านปฐมวัย
เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564
 โดยมีนายธนูสินธ์  ไชยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในการประชุม 
ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ.....ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ สวนพุทธอุทยานและจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ


วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนะชัย อุปริรัตน์   ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ 
ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ 
สวนพุทธอุทยานและจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ....


 

เข้าร่วมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 และกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564  นายธนะชัย  อุปริรัตน์  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายชนะศักดิ์  ทันธิมา  รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการตามนโยบายฯ  เข้าร่วมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีปกติ รอบที่ 2 และกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ดร.สุรินทร์  แก้วมณี)  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ..

 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 12/2564


วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 12/2564  ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 
โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม 

ประกาศการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศ กศจ.อำนาจเจริญ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 (เรียกบรรจุ ครั้งที่ 3)

 

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามประกาศ กศจ.อำนาจเจริญ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

(เรียกบรรจุ ครั้งที่ 3)

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ดังต่อไปนี้....

1. หนังสือเรียกบรรจุ และรายละเอียดตำแหน่งว่าง สังกัด สพป.อำนาจเจริญ

2. หนังสือเรียกบรรจุ และรายละเอียดตำแหน่งว่าง สังกัด สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

3. ใบรายงานตัว (ให้ปริ้นและกรอกข้อมูลนำมาในวันรายงานตัว)

4..บันทึกขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง

จัดการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและคณะกรรมการ ปสกช. จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2564


วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
โดยกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินจัดการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและคณะกรรมการ  ปสกช. จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2564           ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 โดยมีนายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม

 

เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 4


 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายดำเกิง วรเถกิงกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  และคณะผู้ตรวจราชการ  เขตตรวจราชการ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 4  ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (อกศจ.) ครั้งที่ 9/2564


 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (อกศจ.) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 โดยมีนายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ นายชนะศักดิ์ ทันธิมา รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และนางเบญญาภา สุวะศรี                   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมรับการตรวจราชการ ภายใต้โครงการ Sandbox Safety Zone Schoo เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด -19


                       วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมรับการตรวจราชการ          จากนางเกศทิพย์  ศุภวานิช  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการ Sandbox Safety Zone Schoo เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด -19 ในโรงเรียนประจำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยภายในงานได้รับความร่วมมือจากศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ในการสุ่มตรวจ ATK   นักเรียนประจำและบุคลากร จำนวน 75 ราย
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดการทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 14 ผ่านระบบออนไลน์วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.  นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  และนายดำเกิง วรเถกิงกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานในที่ประชุม  เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดการทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 14 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายดำเกิง วรเถกิงกุล  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครูจากโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ร่วมนำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม  

Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top