HOT NEWS


ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.2563 "อำนาจเจริญเกมส์" ครั้งที่ 4


ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์


วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้      นางสาวเกษมณี  สมสุข  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์  
ณ  โรงเรียนบ้านท่ายางชุม  โรงเรียนบ้านไร่ขีและโรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)

ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์


วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  
มอบหมายให้      นางสาวพิชญ์สินี  เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ณ  โรงเรียนปทุมราชวงศา  โรงเรียนชานุมานวิทยาคม    
โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญและโรงเรียนเสนางคนิคม

เข้าร่วมสัมมนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2563


วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  
มอบหมายให้ นางสาวพนิษฐา บุญธิมาศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

เข้าร่วมสัมมนากิจกรรมเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2563  
โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา
ณ โรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


             โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือ และพัฒนาเครือข่ายให้ได้รับองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานแนะแนวอาชีพ               มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เห็นชอบให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ดำเนินการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ต้องผ่านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ก่อนสำเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน 

โดยกระทรวงแรงงานให้การสนับสนุนแบบทดสอบศักยภาพต่างๆ และประมวลผลแบบทดสอบในระบบออนไลน์แก่นักเรียน พร้อมสนับสนุนข้อมูลอาชีพเกี่ยวกับทิศทางตลาดแรงงาน แก่เครือข่ายครูแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ต้องการมีงานทำสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพ หรือเลือกศึกษาต่อได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเองได้ อันจะทำให้กลุ่มเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะครูและบุคลากรแนะแนว และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับการอบรม จำนวน 65 คน


การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 /2563


วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้        

นางสาวพนิษฐา บุญธิมาศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 /2563   
โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมฯ      
ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ               โดยได้มีการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และมีความต่อเนื่อง ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากเขตสุขภาพที่ 10 และใน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดูสร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการ การจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้การดำเนินงาน 
อาทิ จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน 
                โดยสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดอำนาจเจริญมีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีอยู่ในอำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอหัวตะพาน ที่ยังต้องเฝ้าระวัง หรือต้องจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยในปี 2563 เน้นการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับท้องถิ่น 

การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563


วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  ประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานและรับผิดชอบตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ  ครั้งที่ 2/2563 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
จำนวน 3 ราย


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 
เป็นประธานรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.29  จำนวน 3 ราย 
ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในตำแหน่งและหน้าที่             
และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563


วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.30 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้  
นางสาวพิชญ์สินี  เจริญรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563 
โดยมี นายพิจิตร   บุญทัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ  ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563


ประชุม ITA ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.30 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ   ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563  เพื่อปรึกษาและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4 “อำนาจเจริญเกมส์”

เปิดการแข่งขัน “อำนาจเจริญเกมส์

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4 
“อำนาจเจริญเกมส์” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 
เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top