HOT NEWS


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

1. ประกาศ กศจ.อำนาจเจริญ

2. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จำแนกตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ดังนี้

1)  สุขศึกษาและพลศึกษา

2) ประถมศึกษา

3) คอมพิวเตอร์

4) ภาษาอังกฤษ

5) จิตวิทยาและการแนะแนว

6) นาฎศิลป์

7) ภาษาไทย

8) คณิตศาสตร์

9) สังคมศึกษา

10) ปฐมวัย

11) วิทยาศาสตร์

3. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ

4. ผังสนามสอบโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

5. ผังสนามสอบโรงเรียนอำนาจเจริญ

6. ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ

7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบ

8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563


ประกาศ ! รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2563ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จึงขอเชิญบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 1 ตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เต็มเวลา คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 1) มีสัญชาติไทย 2) อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปี และ 3) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภา ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด ผู้ประสงค์สมัครสามารถติดต่อขอใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือแสกนคิวอาร์โค้ด หรือ โทร 0 2280 6676 หรือ 0 2280 1729


20 ก.ค.63 แบบรายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

20 ก.ค.63 แบบรายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ


19 ก.ค.63 แบบรายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 19 ก.ค.63 แบบรายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ


18 ก.ค.63 แบบรายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 18 ก.ค.63 แบบรายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญประกาศ กศจ. เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง  แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓


เอกสารดังแนบ


ไฟล์ เอกสารแนบ

Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top