HOT NEWS


ศธจ.อำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

การติดตามการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตาม ประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.  นายชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13  รักษาการ    ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ได้ติดตามการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ ตรวจราชการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและติดตาม ประเมินผล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมี นายฤทธา  นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ นายเสรี  ตุ้มอ่อน              รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมรับฟังการติดตามดังกล่าว   ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

การจัดทำร่างคู่มือตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอำนาจเจริญ และจัดทำร่างคู่มือตัวชี้วัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 2 มีนาคม 2561  เวลา 09.30 น. นายฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างคู่มือตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอำนาจเจริญ และจัดทำร่างคู่มือตัวชี้วัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 


ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญเยี่ยมนักเรียน โรงเรียนศรีคูณวิทยะบัลลังก์


21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ เยี่ยมนักเรียน
โรงเรียนศรีคูณวิทยะบัลลังก์
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ
ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมกับเข้าเยี่ยมนักเรียน โรงเรียน
ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

คลิกดูเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2561

เวลา 13.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจาก ประธาน อกศจ.อำนาจเจริญ การติดราชการ ที่ประชุมมีมติให้ นายธนัญชัย สายสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 
นายชอุม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เวลา 13.30 น. นายชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ  สนามสอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายจรณเดช  บุปผาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ  สนามสอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายฤทธา  นัทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกรรมการกลางสนามสอบ  ซึ่งมีผู้เข้าสอบ จำนวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละผู้เข้าสอบ ร้อยละ 100 

Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top