HOT NEWS


ประชุมประสานแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรินทร์ แก้วมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ประชุมประสานแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 (นายสุรินทร์ แก้วมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

                    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายชนะศักดิ์ ทันธิมา รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจ้จริญ ดำเนินการจัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานการขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ    โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ศูนย์ กศน.อำเภอเสนางคนิคม และค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ ...............

ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักเรียนและนักศึกษา (พสน.)


            วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.30 น. นายธนะชัย  อุปริรัตน์  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้นายชนะศักดิ์  ทันธิมา  รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักเรียนและนักศึกษา (พสน.) และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 

การประชุมคณะทำงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 การประชุมคณะทำงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


        วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายชนะศักดิ์ ทันธิมา รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 


ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ  
ครั้งที่ 2/2564

                วันที่ 29 มกราคม 2564  เวลา 09.30 น. นายธนะชัย  อุปริรัตน์  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ  ครั้งที่ 2 /2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการเพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และทบทวนแนวทางการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพได้อย่างทันท่วงที โดยมี นายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานกรรมการประชุม ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


 

ออกตรวจ ติดตาม สอดส่อง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
                วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564   นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้นายบุญมี ปิ่นคำ  ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ออกตรวจ ติดตาม สอดส่อง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามจุดเสี่ยงต่างๆ ประกอบกับขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด- 19 เริ่มกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ


โครงการสภากาแฟ (Morning Talk) จังหวัดอำนาจเจริญ

 ประจำเดือน มกราคม 2564


         วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม  2564 เวลา 07.00 น. นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายชนะศักดิ์  ทันธิมา รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ (Morning Talk) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน มกราคม 2564   ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานสภากาแฟครั้งนี้  โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ 


 

            การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.) ครั้งที่ 1/2564                   วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม  2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.) ครั้งที่ 1/2564  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  โดยนายทวีป บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม  นายธนะชัย อุปริรัตน์  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ  นายชนะศักดิ์ ทันธิมา  รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวผกาณิต พูลทวี  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางเบญญาภา สุวะศรี      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 1/2564
และประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2564 

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  
ครั้งที่ 1/2564

                        วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ(อกศจ.)ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และเลขานุการ นายชนะศักดิ์ ทันธิมา รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และ นางจิราวรรณ สังข์สาลี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีนายวีระศักดิ์  วิริยะพันธ์ เป็นประธาน ในที่ประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 

Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top