HOT NEWS


การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563


                                วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายธนะชัย  อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ                 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการ​ในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค 14 เป็นประธานในการตรวจประเมินฯดังกล่าวการยกระดับบูรณาการมาตรฐานการพัฒนาสุขภาพนักเรียน โดยมีประเด็นการเสวนาเพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระหว่างศูนย์อนามัยที่ 10 กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร)

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโชติกา โรงแรมกิจตรงวิลล์
 จังหวัดอุบลราชธานี
            นายธนะชัย อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ความสำคัญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่องการยกระดับบูรณาการมาตรฐานการพัฒนาสุขภาพนักเรียน โดยมีประเด็นการเสวนาเพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระหว่างศูนย์อนามัยที่ 10 กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร)

          ซึ่งประเด็นเสวนาเป็นการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านเสริมสุขภาพและการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาให้เป็นรูปธรรมต่อไป
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


เอกสารแนบ : การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เอกสารเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1LEX3vvaoJe2r-xhmsm7wGoF1zGu4Qn_b?usp=sharing


ชื่องานวิจัย การศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัยจังหวัดอำนาจเจริญ


                 ชื่องานวิจัย การศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัยจังหวัดอำนาจเจริญ

📌https://drive.google.com/file/d/130tvPiLHMqlgBCvoZa2cXPxJMfd0R9XR/view?usp=sharing

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563

 


ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 

       ≻ (รอบที่ 2) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

📌https://drive.google.com/drive/folders/1m1YNPWRbpMR5a5SVVntrNVvR4LyC5A1B?usp=sharing

แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยนเป็น Smart office ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

 

              แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยนเป็น Smart office ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

                                  


                                     ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                      การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (อกศจ.) ครั้งที่ 13/2563

    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ครั้งที่ 13/2563 โดยมี นายธนัญชัย สายสุด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม

เพิ่มคำบรรยายภาพ                                         ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบที่ 2) 

         เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

         สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้การศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

        วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. นายเสรี  ตุ้มอ่อน  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้นางสาวพิชญ์สินี  เจริญรัตน์  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้การศึกษาใหม่  โดยภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

ข่าวประกาศ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

เผยแพร่ผลงาน

ดูทั้งหมด »

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
Back To Top